Solutions

Case studies

About

Book a demo

130 Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilast ehitab tuulikule labasid

Järva-Jaani Gümnaasium viis Huvi tuulikute ja KIKi toel läbi põhjaliku rohetehnoloogia projektinädala, kus tuuleenergia võimalustega tutvusid kõik põhikooli õpilased. See tähendab, et 130 õpilast disainisid meie tuulikutele labasid. Ilmaolud sundisid küll paljud tegevused tuppa, kuid nädal sai igal juhul põnevust täis. 

Loe lähemalt, kuidas Järva-Jaani Gümnaasiumi õpetajad Huvi tuulikud oma õppetöösse kaasasid.

Taust

Järva-Jaani Gümnaasiumis toimuvad vähemalt kaks korda õppeaastas seostatud õppe nädalad eesmärgiga pakkuda õpilastele rohkem valikuid päriseluliseks õppeks ning toetada nende iseseisvaks õppijaks kujunemist. Varasematel projektinädalatel on teemadeks olnud näiteks ohutus, turvalisus, esmaabi ja AI. Sel kevadeltutvusid õpilased rohetehnoloogiaga keskendudes eelkõige tuuleparkidele – nende mõjule, vajadusele ja toimimisele. Seostatud õppe nädalat toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Väljakutse

Keskkonnaalase jätkusuutlikkuse ja alternatiivsete energiaallikate kasvava vajaduse tõttu oli kooli eesmärgiks sukelduda õpilastega rohetehnoloogia maailma. Väljakutseks oli tervikliku õppeprogrammi väljatöötamine, mis kaasaks eri kooliastmete õpilasi ning pakuks neile käed-külge kogemusi tuuleenergia ja selle mõjude paremaks mõistmiseks.

Lahendus

Märtsis, seostatud õppenädalal, alustasid Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilased põnevat teekonda rohetehnoloogia ja tuuleparkide maailma. Kogu projektinädal oli hoolikalt planeeritud ning hõlmas eakohaseid õppetegevusi ja -käike nii väiksematele kui suurematele kooliastmetele.

1.-4. klassid: 

“Mulle meeldis Huvi lahenduses see, et mul oli õpetaja metoodilise materjali näol olemas tugi ning ettevalmistatud ja hästi läbi mõeldud töölehed õpilastele. Sain ise valida, milliseid osi projektist õpilastega kasutada. Tuuleenergia on hästi lai teema, mille peale saab kasvatada suuremahulise projekti ja lõimida mitmeid erinevaid õppeained.”
Reeli Kõll, algklassiõpetaja

 5.-9. klassid:

  •     tutvusid rohetehnoloogiaga, keskendudes ennekõike tuuleparkidele – nende mõjule, vajadusele ja toimimisele;
  •     koostasid postereid ja plakateid kliimamuutuste mõju, tagajärgede ja vähendamise kohta;
  •     külastasid Sitika talumetsa ja õpiõue;
  •     käisid õues õppimas Huvi tuulikute ja ettevalmistatud STEAM-projektidega, ehitasid tuuliku prototüübid;
  •     osalesid koolis korraldatud teaduskonverentsil, kus kõlasid mh ettekanded kogukonna meelsusest tuuleenergia suhtes, kooli energiatarbimisest, tuulikute mõjude analüüsist ja kliimamuutustest.

“Teaduskonverentsil tegi üks rühm ettekande teemal “Kliimasõbralik kool”. Õpilased  jõudsid järeldusele, et koolimaja territooriumile tuleks rajada tuulik kooli keskkonnasäästlikkuse tõstmiseks. Ettekande koostamise käigus jõudsid õpilased ka järeldusele, et koolimaja on õppetööks ning keskkonnasäästlikkuse aspektist lähtuvalt amortiseerinud… ” 
Karoli Vilbu, tehnoloogia õpetaja

Tulemused

Nädalane projektõpe rohetehnoloogia ja tuuleparkide teemal oli edukas – see tõstis nii õpilaste kui ka laiemalt koolikogukonna keskkonnateadlikkust. Praktilise ja kogemusliku õppe kaudu omandati teadmisi ja arendati kriitilist mõtlemist ning arusaam säästva energia lahenduste olulisusest on sügavam. STEAM-hariduse kaudu kujunevad õpilastest tõelised maailmakodanikud.